Eloi Gili: "El nou impost català sobre els habitatges buits"

Opinió
Tipografia

 

El proppassat 24 de juliol va entrar en vigor la Llei 14/2015, del 21 de juliol, de l’impost sobre els habitatges buits, i de modificació de normes tributàries i de la Llei 3/2012. Aquesta disposició crea un nou impost d’àmbit autonòmic català que neix amb l’objectiu de reduir l’estoc d’habitatges buits, augmentar-ne la disposició a lloguer social, i que es configura com un gravamen a l’incompliment de la funció social de la propietat dels habitatges pel fet de romandre desocupats de manera permanent.

En primer lloc cal tenir present que es tracta d’un impost on els subjectes passius del mateix són les persones jurídiques propietàries d’habitatges buits sense causa justificada durant més de dos anys, així com també les persones jurídiques titulars d’un dret d’usdefruit, d’un dret de superfície o de qualsevol altre dret real que atorgui la facultat d’explotació econòmica de l’habitatge.

Segons l’article 3 de la Llei es tracta d’un impost amb caràcter finalista, ergo els ingressos del qual se’n derivin quedaran afectats al finançament de les actuacions protegides pels corresponents plans d’habitatge, així com es prioritzarà que els recursos generats siguin destinats als municipis on han estat obtinguts. Val a dir que mitjançant la Disposició Addicional Primera també s’ha previst que, un cop l’Estat hagi efectuat el desplegament reglamentari al que es refereix l’article 72.4 del text refós de la Llei d’hisendes locals, la Generalitat haurà d’adoptar les mesures compensatòries o de coordinació pertinents a favor dels ajuntaments que hagin establert el recàrrec sobre l’impost sobre béns immobles que s’hi preveu.

El fet imposable de l’impost sobre els habitatges buits és la desocupació permanent d’un habitatge durant més de dos anys sense causa justificada, doncs s’entén que la desocupació produeix un perjudici a la funció social de la propietat de l’habitatge.

Què defineix la Llei com a causa justificada de desocupació?

-Que l’habitatge sigui objecte de litigi judicial pendent de resolució pel que fa a la seva propietat.

-Que s’hagi de rehabilitar, d’acord amb l’article 3.g de la Llei 18/2007 de 28 de desembre del dret a l’habitatge.

-Que estigui hipotecat, abans del 24 de juliol de 2015, amb clàusules contractuals que impossibilitin la destinació de l’habitatge a un ús diferent al inicialment previst.

-Que l’habitatge estigui ocupat il·legalment i el propietari ho tingui documentalment acreditat.

-Que el subjecte passiu hagi adquirit en els darrers cinc anys un habitatge per rehabilitar-lo, que sigui integrant d’un edifici de més de quaranta-cinc anys, amb altres ocupants que facin inviable tècnicament iniciar les obres de rehabilitació.

La base imposable de l’impost es constitueix pel nombre total de metres quadrats dels habitatges desocupats subjectes a l’impost del que és titular el subjecte passiu en la data de meritació de l’impost (31 de desembre).

Per tal de computar el període de dos anys abans citat cal tenir present que aquest s’inicia a partir de la data en què l’habitatge està a disposició del propietari per a ésser ocupat o per cedir-ne l’ús a un tercer, i no hi ha cap causa que en justifiqui la desocupació; que en els casos d’habitatges de nova construcció començarà a comptar a partir dels tres mesos següents al certificat de final d’obra. El còmput del període s’interromprà quan l’habitatge sigui ocupat durant un període de com a mínim sis mesos continuats.

Finalment, la Llei atorga exempció de l’impost a les entitats del tercer sector de la xarxa d’habitatges d’inserció que regula el Pla per al dret a l’habitatge i les entitats inscrites al Registre d’entitats i establiments de serveis socials de Catalunya, així com els habitatges següents:

-Habitatges protegits amb qualificació oficial vigent quan la seva desocupació implica les sancions previstes a la Llei 18/2007.

-Habitatges situats en zones d’escassa demanda acreditada d’acord amb el que estableix el Pla territorial sectorial d’habitatge.

-Els habitatges posats a disposició de programes social d’habitatge.

-Habitatges destinats a usos per la legislació turística o altres activitats econòmiques no residencials que estiguin al corrent de les seves obligacions tributaries.

Eloi Gili Ferré
Àrea Secretaria General
ACTIVA MUTUA

 

publicitat
publicitat

El temps (Interior)

Reus Spain Solejat, 16 °C
Current Conditions
Dia: 6:29 m   |   Nit: 9:16 t
69%     11.3 km/h     33.796 bar
Predicció
DIC Mín.: 16 °C Màx.: 28 °C
DIJ Mín.: 17 °C Màx.: 26 °C
DIV Mín.: 17 °C Màx.: 26 °C
DIS Mín.: 16 °C Màx.: 25 °C
DIU Mín.: 17 °C Màx.: 24 °C
DIL Mín.: 18 °C Màx.: 23 °C
DIM Mín.: 17 °C Màx.: 23 °C
DIC Mín.: 16 °C Màx.: 23 °C
DIJ Mín.: 16 °C Màx.: 24 °C
DIV Mín.: 16 °C Màx.: 27 °C
publicitat